Headlines

संस्थागत संरचनाहरू

परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नगरपालिका तहमा निम्न लिखित संस्थागत संरचनाहरू स्थापना गरिएका छन् ।

 नगर समन्वय समिति
योजना छनौट, प्राथमिकता निर्धारण लगायत यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय तहमा आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तल तालिकामा उल्लेख भए अनुसारका सदस्यहरु रहेको नगर समन्वय समितिको गठन भएको छ ।

गुनासो सम्वोधन समिति
यो कार्यक्रम वा यस अन्तर्गत संचालित योजनाहरू प्रति नगरवासीहरूको कुनै किसिमका गुनासाहरू भए त्यस्ता गुनासाहरू सम्वोधन गर्न भनि तल तालिकामा उल्लेख भए अनुसारका सदस्यहरु रहेको गुनासो सम्वोधन समिति गठन भएको छ । स्थानीय तहमा सम्बोधन गर्न नसकिएका गुनासाहरू केन्द्रीय तहमा रहेको गुनासो सम्वोधन समितिमा पेश गरिने छ ।

आयोजना व्यवस्थापन टोली
नगर समन्वय समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा अन्य कार्यहरू गर्नका लागि कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा नगरपालिकाका शाखा प्रमुखहरू रहेको आयोजना व्यवस्थापन टोली गठन भएको छ ।

आयोजना सहयोग टोली
यस कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षेत्र १ तथा २ सँग सम्वन्धित योजनाहरू संचालनका लागि दैनिक कार्य गर्न परियोजना इन्जिनियरको संयोजकत्वमा सुपरिवेक्षण इन्जिनियर तथा नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरू रहेको योजना सहयोग टोलीको गठन भएको छ । यस टोलीमा रहेका सदस्यहरूले आयोजना व्यवस्थापन टोलीको निर्देशनमा योजनाहरूको प्राविधिक, वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्वन्धी कार्यहरु गर्नु पर्नेछ ।