Headlines

योजना गुणस्तर नियन्त्रण

योजनाहरूको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले पूर्णकालीन सुपरवेक्षण इन्जिनियरको व्यवस्था गर्न सक्ने छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर लगायत प्राविधिक जनशक्ति, नगर समन्वय समिति तथा गुनासो सम्वोधन समितिबाट समेत आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्यको निरीक्षण तथा अनुगमन हुनेछ ।