Headlines

परियोजनाको उद्देश्यहरु

शहरी विकास क्रियाकलापहरुको योजना तजुर्मा,कार्यन्वयन र लगानी गर्नको लागि सहभागी नगरपालिकाहरुको क्षमता  सुधार गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ यस परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ र यस कार्यक्रमबाट योजना तजुर्मा, नगर स्तरिय पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यमा नगरपालिकाहरुको क्षमता विकास तथा सुद्रिदिकरण हुने आपेक्षा गरिएको छ