Headlines

छनौट योजना विवरण

यस कार्यक्रमको क्षेत्र २ अन्तर्गत लगानी हुने गरी नगरपालिकाका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरिएका योजनाहरुको संक्षिप्त विवारण यस प्रकार छ ।
क) अमर नारायण मन्दिरको संरक्षण र विकास
ख) श्रीनगर पार्क सुधार
ग) बहु–उद्देश्यीय भवन निर्माण
घ) शहरी सडकहरूको स्तरोन्नति