Headlines

नगरपालिकाहरुको दायित्व

आयोजना संचालनका लागि समझदारी पत्रमा नगरपालिकाहरुको उत्तरदायित्व र प्रतिवद्धता उल्लेख भएको छ । नगर स्तरमा भएका नगर समन्वय समिति, आयोजना व्यवस्थापन समूह र आयोजना सहयोग समूहले आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन,रिपोर्टिंग आदिको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भने गुनासो सम्बोधन समितिले नगरबासीहरुका गुनासो सम्बोधनको लागि आवश्यक कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनासँग सम्बन्धित लागत सहभागिता, कार्यक्रम संचालन, सुपरिवेक्षण, लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण, मर्मत सम्भार,संचालन लगायतका अन्य प्रतिबद्धता पुरा गर्नु नगरपालिकाहरुको दायित्व हुनेछ । आयोजनाहरू छनौटकै चरणदेखि सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील हुने पक्षहरू केलाई आवश्यकतानुसार पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू समेत समेटी नगरपालिकाहरुले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।