Headlines

कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्रहरू/लागत अनुमान

नेपाल सरकार, विश्वबैंक, जी.आई.जेड्., नगरपालिका तथा नगरवासीहरु समेतको लागत सहभागिता रहने गरी निम्न लिखित तीन प्रमुख क्षेत्रहरुमा करिब २ करोड ७७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हुनेछ ।

क्षेत्र १. शहरी विकासका लागि नगरपालिकाहरुको योजना तर्जुमा क्षमताको सुदृढीकरण
यस अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय मार्पmत सहभागी नगरपालिकाहरुकालागि अनुदानको रुपमा रकम उपलब्ध हुनेछ । यो अनुदान रकम सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले नगरवासीहरुलाई प्रदान गर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाहरुको स्तरवृद्धि, मर्मत सम्भार र तत्काल गर्नु पर्ने शहरी व्यवस्थापनका कामहरूमा परिचालन गर्नु पर्नेछ । यसका लागि कूल ५० लाख अमेरिकी डलर छुट््याइएको छ, जसमध्ये कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम अति विपन्न, असहाय, महिला तथा
बालबालिका आदिप्रति लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्र २ र क्षेत्र ३ मा समेत यस अन्तर्गतको रकम आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम खर्च गर्न सकिने छ । यस क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको समन्वय शहरी विकास मन्त्रालयबाट हुनेछ ।

क्षेत्र २. नगर स्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि क्षमता विकास
यस अन्तर्गत सहभागी नगरपालिकाहरुमा अत्यावश्यक विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण, विस्तार, मर्मत सम्भार तथा सुधार जस्ता आयोजना र कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि जम्मा १ करोड ४० लाख ९० हजार अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ । यो रकममा ऋण तथा अनुदानको मिश्रण हुनेछ । यस अन्तर्गत निम्नानुसारका वर्गीकृत  आयोजनाहरु संचालन गर्न सकिने छ ।
सामाजिक पूर्वाधार : स्वास्थ केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, हरियाली क्षेत्र, विपन्न बस्तीहरूको सुधार आदि (यसका लागि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त हुन सक्नेछ ।)
शहरी सेवा सुविधाका पूर्वाधार : खानेपानी, ढल निकास, फोहर व्यवस्थापन, नगर स्तरीय सडक आदि (यसका लागि ६० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त हुन सक्नेछ ।)
राजस्व वृद्धि तथा व्यापारिक पूर्वाधार : बजार, पर्यटन पूर्वाधार, पार्किङ्ग क्षेत्र, यातायात टर्मिनल आदि (यसका लागि ३० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त हुन सक्नेछ)
क्षेत्र २ अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नगरपालिकाको लागत सहभागिता (जनसहभागिता समेत गरी) सरदरमा १० प्रतिशत हुनेछ र उक्त लागत सहभागिताको रकम आवश्यक परेमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने एकमुष्ट अनुदानवाट समेत प्रयोग गर्न सकिने छ । यस क्षेत्र अन्तर्गतका योजनाहरुका लागि नगर विकास कोषबाट ऋण तथा अनुदान प्रवाह हुनेछ ।योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, आयोजना व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्यांकन, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुकोविकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नताकालागि क्षमता अभिबृद्धिकासाथै कार्यालय फर्निचर, उपकरण आदिको व्यवस्था जस्ता विषयहरुयस अन्तर्गतको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा पर्दछन् । यसकालागि विश्व बैंकबाट ५० लाख ४० हजार अमेरिकी डलरको सहयोगहुनेछ भने जी.आई.जेड्.बाट ३० लाख ३० हजार अमेरिकी डलरबराबरको प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । नगरपालिकाहरुकोसंस्थागत विकासका लागि सहयोग गर्न जी. आई. जेड्को सहयोगमाजी.एफ.ए. नामक परामर्शदाता संस्था (कन्सल्टिङ्ग फर्म ले नगरपालिकासहयोग समूह (एम.एस.टी.) को रूपमा कार्य गरिरहेको छ । मूलरूपमा शहरी व्यवस्थापन, रणनीतिक शहरी योजना तर्जुमा, सम्पत्तिव्यवस्थापन, शहरी सेवा सुविधा, आफनै स्रोतको आम्दानी, कार्यालयसरसामानहरु आदि क्षेत्रहरूमा यो सहयोग केन्द्रित हुनेछ ।