Headlines

उद्देश्यहरु

आधारभुत सेवा तथा प्राथमिकताका पूर्वाधारहरुको प्रवाह तथा दिगो प्रवन्ध गर्न सहभागी नगरपालिकाहरुको क्षमता सुधार गर्ने यस कार्यक्रमले अन्ततोगत्वा त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना, राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण रणनीति एवम् राष्ट्रिय शहरी नीति अनुरूप सन्तुलित शहरी विकास र सुदृढ स्थानीय सुशासनमा टेवा पुर्याउने आशा गरिएको छ