Headlines

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण

योजना कार्यान्वयनको दौरानमा वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षहरुमा नकारात्मक प्रभाव,गुनासो, सवाल वा मुद्दा पैदा भएमा त्यस्ता नकारात्मक पक्षहरुको न्यूनीकरण वा निराकरण गरिने छ । संभाव्य वातावरणीय असरहरुको मनन गरी प्रस्तावित योजनाहरुको हकमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाई सोहि अनुरुप योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।