Headlines

अन्य प्रस्तावित योजना

 बसपार्कको लागि अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारहरुको निर्माण
बसपार्कको लागि अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारहरु निर्माणको लागि तर्जुमा भईरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको छ । सामाजिक पूर्वाधार अन्तर्गत यस बसपार्कमा टिकट काउन्टर कक्ष, प्रतिक्षालय, जेष्ठ नागरिकहरुको लागि रात्रीकालीन विश्राम कक्ष, सार्वजनिक शौचालय, सतह ढल, खानेपानी, सडक वत्ती, बस विसौनी,ल्याण्ड स्केपिङ्ग आदि निर्माण गरिने छ । यस कार्यको लागि अधिकतम रु १ करोड ५०लाख ४६ हजार रहेको छ भने यो योजना सामाजिक पूर्वाधारसँग सम्वन्धित भएको हुँदा यसको ऋण लगानी ऋण रकमको १०५ मात्र हुनेछ ।