Headlines

परियोजनाको उद्देश्यहरु

शहरी विकास क्रियाकलापहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लगानी गर्नको लागि सहभागी नगरपालिकाहरुको क्षमता सुधार गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ यस परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ र यस कार्यक्रमबाट योजना तर्जुमा, नगर स्तरीय पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यमा नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।