Headlines

छनौट योजना विवरण

यस कार्यक्रमको क्षेत्र २ अन्तर्गत लगानी हुने गरी नगरपालिकाका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट
सर्वसम्मत सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरिएका योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
क) धनकुटा हाट बजारको सुधार
ख) हिले हाट बजारको सुधार
ग) बसपार्कको लागि अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारहरुको निर्माण