Headlines

पृष्ठभूमि

शहरीकरण, आर्थिक विकास, लोकतान्त्रिक र समावेशी स्थानीय सुशासन पद्धतिको संस्थागत विकासमा सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, विश्व बैंक र जी.आई.जेड. का बीचमा सहकार्य गर्ने सहमति भए अनुरूप धनकुटा लगायत नेपालका ६ नगरपालिकाहरुमा “शहरी शासकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रमः उदीयमान शहर परियोजना” संचालन भएको छ । यो कार्यक्रम सन् २०११ अक्टोवर २ देखि २०१६ जुलाई ३१ सम्म रहने छ । यस कार्यक्रममा सहयोग गर्न SUNAG (MoFALD-GIZ) ले जी.एफ.ए. परामर्शदाता समूहलाई नगरपालिका सहयोग समूह (MST) को रुपमा कार्य गर्न जिम्मेवारी दिएको छ