Headlines

छनौट योजना विवरण

यस कार्यक्रमको क्षेत्र २ अन्तर्गत लगानी हुने गरी नगरपालिकाका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरिएका योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छन् ।
क) प्रवेशद्वार सौन्दर्यकरण
ख) गोकुल मार्ग सुधार
ग) कृषि बजार निर्माण